სექტემბერი 2011
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
 
მომსახურება

 • სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ახორციელებს შემდეგ საქმიანობას:

  საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების  ნამდვილობის დადასტურებას, მათ შორის, ლეგალიზაციასა და აპოსტილით დამოწმებას; 

  განათლების აღიარებას;

  ხელს უწყობს მოსწავლეთა, პროფესიულ სტუდენტთა, სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის თავისუფალი გადაადგილების პროცესს და ახორციელებს სტუდენტთა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებას;

  ხელშეკრულების საფუძველზე სთავაზობს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებს სამართლებრივი დახმარების მომსახურებას;

  ახორციელებს მცირემასშტაბიან კვლევებს განათლების სფეროში.

 • 1