• შპს – საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

  ფაკულტეტი საფეხური პროგრამა რაოდენობა შენიშვნა

  იურიდიული ბაკალავრიატი 58 ცვალებადი
  ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრიატი 31 ცვალებადი
  ეკონომიკისა და ბიზნესის ბაკალავრიატი 41 ცვალებადი
  იურიდიული დოქტორანტურა 5 ცვალებადი
  მედიცინის ერთსაფეხურიანი – სამედიცინო 15 ცვალებადი
  იურიდიული მაგისტრატურა 5 ცვალებადი
  ეკონომიკისა და ბიზნესის მაგისტრატურა 3 ცვალებადი