მობილობა
  • სსიპ- განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ხელს უწყობს მოსწავლეთა, პროფესიულ სტუდენტთა, სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის თავისუფალი გადაადგილების პროცესს და ახორციელებს სტუდენტთა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებას.

    2011 წლის  1-29 ივლისის ჩათვლით ხორციელდება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია.

    1 – 31 აგვისტოს ჩათვლით მობილობის მსურველებს საშუალება ექნებათ დარეგისტრირდნენ სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდის მობილობის პორტალზე.

    შედეგები გამოქვეყნდება პორტალზე 2011 წლის 2 სექტემბერს.

  • 1