დარგობრივი მახასიათებლები
 • დარგობრივი მახასიათებელი წარმოადგენს დოკუმენტს, რომელიც განსაზღვრავს კონკრეტული მიმართულების ან დარგის/სპეციალობის საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგებს შესაბამისი განათლების საფეხურების გათვალისწინებით.  დოკუმენტი ეფუძნება საქართველოს უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციების ჩარჩოს და უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის კვალიფიკაციების ჩარჩოს, რაც ხელს უწყობს სტუდენტების მობილობას და  ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებას.
  დარგობრივი მახასიათებლები დამტკიცებულია სამი მიმართულებით (სამართალი, მედიცინა, განათლება).

  ამ დოკუმენტით განისაზღვრება მინიმალური კომპეტენციები, რომელიც უნდა გააჩნდეს შესაბამისი კვალიფიკაციის (ბაკალავრი, მაგისტრი, დოქტორი) მფლობელს.

  დარგობრივი დოკუმენტი წარმოადგენს უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის ხარისხის უზრუნველყოფის ერთ-ერთ  მექანიზმს.

  დარგობრივი მახასიათებლები:

  მედიცინა

  სამართალი

 • 1